• Panorama Rouen 1431
    created by Yadegar Asisi in 2016
    photo © asisi

The Battle of Huai Hai

ThemeThe subject depicts 1948 China civil war, Communists 600 thousand troops battered Nationalists 800 thousand army.
AddressHuai Hai Campaign Memorial Hall, Xuzhou, Jiangsu Province
China
Date of creation2007
Artist(s)Li Fulai, Yan Yang, Li Wu, Zhou Fuxian, Li Xizhuo, Sun Bing, Li Xianwu, Fu Wei, Wei Er Shen
Dimensions151 x 18.5 m
Type of art and media formpanorama
Presentation statuson display

Back