• Panorama Rouen 1431
    created by Yadegar Asisi in 2016
    photo © asisi

The Battle of Tai'erzhuang

ThemeChinese-Japanese War 1937-45
AddressThe Memorial of Tai'erzhuang Battle, Thai'erzhuang District, 277400 Zaozhuang City, Shandong Province
China
Date of creation1995
Beginning of creation1994
Artist(s)Fu Dali, Li Enyuan, Guan Qiming, Jin Longgui, Dai Chengyou, Meng De'an, Fu Runhong, Yang Yongbi, Zhang Yanqing, Li Shaoyin, Ma Tiewei, Liu Zhongzuo
Dimensions16.5 x 124.1 m
Type of art and media formpanorama
Presentation statuson display

Back